Home

Penyelidikan berkaitan kesedaran terhadap kemahiran mengurus sistem maklumat pendidikan di Malaysia, impaknya ke atas kebolehgunaan data dari segi kesahihan serta ketepatan maklumat yang diperolehi.


Add a Video

Pengintergrasian Teknologi dalam PdP menjadikan suasana sesi PdP menjadi lebih menarik dan meransang penglibatan pelajar di dalam sesi tersebut.

Call to Action

%d bloggers like this: