Pengenalan Modul 3

MODUL 1 (MASA 1 JAM)

MENGANALISIS DATA MENGGUNAKAN QUERY HUBUNGAN

PENGENALAN

Query merupakan satu komponen di dalam Microsoft Access yang amat penting dan berguna kepada sistem pangkalan data.  Ia bukan sahaja memaparkan data tertentu dari suatu jadual data, tetapi berkeupayaan memaparkan sebilangan data dari dua atau lebih table yang berlainan.  Query mampu mengubah suai data yang dipaparkan seperti menambah, memadam, mencari serta mengemaskini data berdasarkan arahan-arahan tertentu daripada pengguna.

Analisis data dalam julat yang besar mudah dilakukan menggunakan query tanpa memerlukan pengguna melihat kepada keseluruhan rekod.  Query Microsoft Access menggunakan pengaturcaraan SQL, namun pengguna tidak perlu mempunyai kemahiran yang tinggi terhadap bahasa pengaturcaraan tersebut.  Ini adalah kerana pembinaan query dipermudahkan dengan kaedah orientasi objek yang mana, pengguna hanya perlu “drag and drop” objek-objek dalam query.

Apabila anda ingin menyemak, menambah, menukar, atau memadamkan data dari pangkalan data anda, pertimbangkan untuk menggunakan Query.  Berdasarkan Query, anda boleh menjawab soalan yang sangat spesifik mengenai data anda yang sukar dijawab Anda boleh menggunakan Query untuk menapis data, dan melakukan pengiraan berdasarkan data sedia ada, seterusnya meringkaskan data anda. Anda juga boleh menggunakan pertanyaan untuk mengautomasikan banyak tugas n, untuk menggabungkan data dari jadual yang berlainan, atau bahkan untuk menambah, menukar, atau memadamkan jadual

Dalam pangkalan data yang direka dengan baik, data yang anda ingin tunjukkan dengan menggunakan borang atau laporan sering terdapat di dalam beberapa jadual yang berlainan.  Dengan menggunakan Query, anda boleh memasang data yang ingin digunakan sebelum anda membuat reka bentuk borang atau laporan anda.

Selepas mengikuti modul ini anda boleh :

 1. Membina Query berdasarkan dua atau lebih table.
 2. Membina hubungan di antara tabel.
 3. Menganalisis data berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
 4. Mengesan ralat menggunakan penagturcaraan minimum.

 

ISI PELAJARAN

Membina Query

 • Mengenal pasti jenis-jenis Query yang selalu digunakan.
 • Membina Select Query.
 • Menggunakan fungsi Query Wizards.
 • Menetapkan hubungan di dalam Query

Menganalisis Data

 • Menganalisa data menggunakan Criteria.
 • Menganalisa data menggunakan Expression.
 • Menggunakan fungsi formula kiraan.
 • Menapis data menggunakan parameter.

Mengesan Ralat

 • Mengesan ralat data berulang.
 • Mengesan ralat data NULL.
 • Mengesan ralat data bercanggah.

SUMBER SOKONGAN

Keperluan Sistem :

 • Platform Windows XP dan ke atas
 • Perisian MS Office Access 2010
 • Minimum processor Pentium 233-megahertz (MHz) atau yang lebih laju (Dicadangkan 300 MHz)
 • Sekurang-kurangnya 64 MB RAM (Dicadangkan 128 MB)
 • Sekurang-kurangnya 1.5 GB saiz cakera keras yang masih boleh digunakan.
 • CD-ROM atau DVD-ROM drive.

Rujukan  :

 

KAEDAH/STRATEGI PENYAMPAIAN

Aktiviti / Bengkel / Tutorial teradun

Latihan

Refleksi