RUMUSAN PENULISAN AKADEMIK

  Di dalam penulisan akademik, persoalan yang dibincangkan memerlukan kajian yang teratur dan teliti. Ianya boleh merangkumi seperti tesis, artikel, kertas kerja, abstrak, ringkasan eksekutif, dan lain-lain. Pengkaji perlu arif tentang perkataan atau terma yang digunakan jika menggunakan terma yang khusus,. Penulisan akademik mestilah tersusun secara sistematik dan berstruktur. Setiap pendahuluan di dalam penulisan akademik … More RUMUSAN PENULISAN AKADEMIK

PENULISAN AKADEMIK

MAKSUD PENULISAN AKADEMIK Penulisan akademik adalah gabungan 2 perkataan iaitu Penulisan dan Akademik. Dewan Bahasa dan Pustaka memberikan maksud “Penulisan adalah perbuatan menulis atau mengarang” manakalan Akademik pula memberikan maksud “bersifat atau mengenai ilmu pengetahuan”. Penulisan akademik bermaksud penulisan ilmiah yang dilakukan secara sistematik. Sistematik di sini membawa maksud kajian yang dilaksanakan secara teratur dan … More PENULISAN AKADEMIK